Z Dopravní komise

Dopravní komise v našem městě řeší zejména věci spojené s dopravním značením a parkováním. Jako poradní orgán Rady města Mimoně navrhuje např. řešení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zpřehlednění dopravního značení a komunikací, nebo zlepšení možnosti parkování v centru města pro vozidla s handicapovanými osobami. V neposlední řadě řeší parkování v centru města, které nyní začíná dostávat jasnější obrysy.

Hezky popořadě

Již v lednu letošního roku byl podán podnět na zpřehlednění levotočivé zatáčky, při vyústění ulice Malá na náměstí 1. máje. Jednalo se o odstranění přerostlé zeleně, která bránila ve výhledu řidičům vyjíždějících z parkoviště u Money Bank. Čím blíže ke zmíněné zatáčce a přerostlé zeleni vozidla parkovala, tím více se zvyšovalo riziko srážky s vozidlem přijíždějícím z Malé ulice, jehož řidič přes tuto přerostlou zeleň vozidlo vyjíždějící z parkoviště zaregistroval až na poslední chvíli. Nad rámec požadavku došlo také ze strany města k úpravě přerostlé zeleně u navazujícího přechodu pro chodce v této zatáčce, v ulici Malá, kde právě kvůli této přerostlé zeleni nebyla dostatečně viditelná přijíždějící vozidla.

“Nový” zákaz zastavení a parkoviště ZTP/P v Mírové ulici

Na březnovém zasedání Dopravní komise byl podán návrh na odstranění betonových květináčů z parkoviště u vlakového nádraží, Dopravní komise odhlasovala změnu vodorovného dopravního značení v ulici Žitavská, které by se mělo, zhruba v úseku od autobusových zastávek na hranici města, změnit z podélné čáry přerušované na podélnou čáru souvislou a odhlasováno bylo také zřízení nového parkovacího místa pro ZTP/P v ulici Mírová. Nové parkovací místo pro ZTP/P by mělo vzniknout hned na kraji Mírové ulice, z pohledu od náměstí 1. máje návazně za přechodem pro chodce u současného pekařství. Viz přiložený ilustrační obrázek. Dále bylo rozhodnuto o umístění žluté čáry souvislé u okraje vozovky, “Zákaz zastavení” opět v ulici Mírové, tentokrát před přechodem pro chodce u ZUŠ. Návrhy zákazu zastavení v Mírové ulici a parkoviště ZTP/P v Mírové ulici již prošly schvalovacím řízením v České Lípě, kdy DI Česká Lípa udělil kladná stanoviska pro oba dva návrhy a stejně tak se kladně pro zákaz zastavení v Mírové ulici vyslovil i vlastník komunikace, Liberecký kraj, prostřednictvím KSSLK, majetkového správce této komunikace. Vyjádření Libereckého kraje k parkovišti ZTP/P v Mírové ulici může přijít ještě v připomínkovém řízení, které právě probíhá a potrvá až do 29.6.2019.

Jak budeme parkovat v centru města?

Červnové zasedání Dopravní komise řešilo parkování v Mírové ulici, zákaz vjezdu nákladních vozidel na silnici č. lll/26831 Mimoň - Vranov - Noviny pod Ralskem, a zákaz vjezdu traktorů do ulice Pertoltická v úseku od křižovatky s Hraničářskou ulicí po křižovatku s Žitavskou ulicí. Asi nejdůležitějším tématem, které bude mít největší dopad na budoucnost organizování dopravy v centru města, bylo řešení parkování v Mírové ulici, jehož koncepce bude vycházet z nastavené maximální povolené doby stání v určených dnech a hodinách. Maximální povolená doba stání se bude kontrolovat pomocí parkovacích kotoučů, které budou muset řidiči použít. Co je ale také důležité zmínit. Tuto úpravu parkování v centru města je zamýšleno použít nejen pro ulici Mírovou, ale i pro náměstí 1. máje a na parkoviště na náměstí ČSA. A z toho vychází i doporučení Dopravní komise.

Umístění dopravních značek označujících parkoviště s omezenou dobou stání, to znamená provést místní úpravu, umožňuje Zákon o pozemních komunikacích obcím jen na místních komunikacích. A protože náměstí 1. máje a náměstí ČSA jsou součástmi místních komunikací, může zde město takový systém zavést.

Jiná situace nastává v ulici Mírová. Protože tato ulice, resp. komunikace nepatří městu, ale Libereckému kraji, musí být udělen souhlas majitele této komunikace, tj. Libereckého kraje, k provedení takové úpravy. Dopravní komise v tomto případě probírala i názor Libereckého kraje k této komunikaci, kdy je ve zrušovací vyhlášce, vydané k původnímu návrhu pro omezení parkování v Mírové ulici, jasně popsaný stav věcí, že (mimo jiné) komunikace v Mírové ulici není koncipována jako parkoviště. Z tohoto důvodu byla v doporučení Dopravní komise tato skutečnost zohledněna, s možností alternativního dopravního značení pro Mírovou ulici tak, aby místa pro stání nebyla označována jako parkoviště.

Celý systém omezeného parkování by měl vyloučit dlouhodobě (celodenně) stojící vozidla v Mírové ulici, na náměstí 1. máje a na náměstí ČSA. Navrhované časy a dny s omezeným stáním:

PONDĚLÍ - PÁTEK

08:00 - 17:00

max. 30 min