Přechod pro chodce versus místo pro přecházení

V čem je vlastně rozdíl. Oboje slouží k označení míst, určených pro přecházení chodců. Rozdíl v označení místa pro přecházení je oproti klasické přechodové "zebře" na první pohled patrný ve viditelně jiném vodorovném označení na vozovce, které je velmi podobné přejezdu pro cyklisty, ale co je důležité, tam kde je místo pro přecházení, platí trochu jiný vztah mezi chodcem a řidičem vozidla. Na co všechno si dát pozor a jaké jsou rozdíly ve vztahu řidič - chodec, při přecházení po klasickém přechodu pro chodce, a při použití místa pro přecházení? O tom více v článku.  

Bezpečnost především

V první řadě je nutné si uvědomit tři základní věci, abych jako chodec přežil.
Jako první věc je třeba uvést, že chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost. Chodec na přechodu může, za psychologické podpory "zebry" morálně vyhrát, fyzicky má ale automobil vždy navrch.
Druhá věc je, že i chodci jsou účastníky silničního provozu a vztahuje se na ně vyhláška o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb, která chodcům ukládá povinnosti při přecházení pozemní komunikace. Alespoň základní povědomí o této vyhlášce by měl mít prakticky každý, kdo se silničního provozu jako chodec účastní.
Třetí a neméně důležitá věc je jednoduché pravidlo, že čím větší vozidlo a větší rychlost, tím delší brzdná dráha. Obecně to lze zjednodušit srovnáním osobního vozidla a kamionu. Pokud chodec vkročí do vozovky 20m před osobním vozem, který jede rychlostí 40km/h, má řidič šanci zabrzdit. Pokud to samé udělá před kamionem, riskuje, že skončí kdekoliv jinde, jen ne na druhé straně přechodu.

Povinnosti chodců obecně,
bez rozdílu jestli přechází na přechodu pro chodce, nebo v místě pro přecházení

Prakticky vše výše zmíněné upravuje vyhláška o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. v § 54 bez rozdílu, jestli se jedná o přechod pro chodce, nebo místo pro přecházení. Tento paragraf lze chápat tak, že určuje obecné povinnosti pro chodce, které chodci musí dodržet vždy, ať už se chystají přecházet po přechodu pro chodce, nebo využít místa pro přecházení.

§54 odst. (1)
Tento odstavec určuje, kdy a za jakých podmínek musí chodec přechod pro chodce, nebo místo pro přecházení použít

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

§54 odst. (2)
Tento odstavec určuje povinnosti chodce, před započetím samotného přecházení vozovky

Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

§54 odst. (3)
Tento odstavec určuje povinnosti chodce, při samotném přecházení vozovky

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

§54 odst. (4)
Tento odstavec zakazuje chodcům překonávat určené překážky

Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Povinnosti řidičů
u přechodů pro chodce a u míst pro přecházení

Povinnosti samozřejmě mají i řidiči, ale tyto povinnosti jsou upravené rozdílně u přechodů pro chodce a u míst pro přecházení. Resp. Povinnosti řidiče, které musí ve vztahu k chodcům dodržet, jsou striktně dané,
jen pro přechody pro chodce a upravuje je vyhláška o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb, zejména v §5 odst. (2) písmena f) a g)
Řidič nesmí:

§5 odst. (2) písm. f)
Tento odstavec a písmeno určují chování řidiče před přechodem pro chodce

Ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.

U tohoto odstavce se zastavme a ukažme si konkrétně, v čem je rozdíl v chování řidiče před přechodem pro chodce a před místem pro přecházení.
Před přechodem pro chodce řidič nesmí ohrozit, ani omezit nejen chodce, který už pozemní komunikaci přechází, ale i chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci.
Tato povinnost řidiče, v podstatě dát přednost chodcům, kteří ještě nezačali přecházet, u místa pro přecházení není dána. Toto je základní rozdíl 
mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení. Řidič nesmí ohrozit chodce až v případě, kdy již vstoupí do vozovky. Kdy tak chodec může učinit jsme si napsali v tomto článku v kapitole "Povinnosti chodců obecně", které platí jak pro přechody pro chodce, tak pro místa pro přecházení.

§5 odst. (2) písm. g)
Tento odstavec a písmeno určují další chování řidiče ve vztahu k chodcům

 Ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

Závěrem

Shrnutí je velmi jednoduché. Chodci mají úplně stejné povinnosti jak na přechodech pro chodce, tak na místech pro přecházení. Rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení je v relativní přednosti chodců, kteří se teprve chystají přecházet. Stojím u přechodu pro chodce a chystám se přecházet, řidič by mě měl pustit a umožnit přechod na druhou stranu vozovky. Stojím u místa pro přecházení, a chystám se přecházet, řidiči zde žádná povinnost mě pustit není dána. Pokud již přecházím vozovku po přechodu pro chodce, řidič mě nesmí ohrozit, ani omezit. Pokud již přecházím vozovku v místě pro přecházení, řidič mě nesmí ohrozit.