Na podzim letošního roku se bude měřit kvalita ovzduší v Mimoni

A nebude to poprvé. Už v roce 2017 byla pořízena rozptylová studie, jejíž výsledky ukázaly, že v našem městě dochází, díky nedokonalému spalování v domácích topeništích a exhalacím z dopravy, k překročení imisních limitů benzo[a]pyrenu. Liberecký kraj proto oslovil město Mimoň s nabídkou měření kvality ovzduší v Mimoni v roce 2020, v podzimním období a pro toto měření bude vytipováno zhruba pět míst, kde se budou imisní limity měřit.

Co to benzo[a]pyren je

Benzo[a]pyren C20H12 je polycyklický aromatický uhlovodík, který je především prokazatelně vysoce karcinogenní, je zde velké riziko onemocnění rakovinou, a je reprotoxický čili je to látka ohrožující rozmnožování. Pro tyto velmi nebezpečné vlastnosti jsou jeho limity stanoveny v pouhých nanogramech / m3 . Konkrétně se jedná o pouhý 1 ng/m3. Limity této látky jsou v České republice dlouhodobě, místy až několikanásobně překračovány a v současnosti patří k hlavním problémům znečištění ovzduší u nás.

Jak vzniká

Benzo[a]pyren obecně vzniká buď přírodní cestou, spalováním organické hmoty, což je dřevo, např. při lesních požárech apod., nebo vzniká činností člověka, během nedokonalého spalování dřeva, uhlí, ropy (benzín, nafta), zemního plynu apod. Tady je potřeba zmínit fakt, že k nedokonalému spalování organické hmoty, (pevných paliv dřeva a uhlí) dochází nejčastěji v menších kotlích při teplotách 300 až 600oC. Veškeré zemědělství, doprava i služby se dohromady nepodílí na emisích benzo[a]pyrenu ani 2 %. Emise benzo[a]pyrenu pochází takřka výhradně z lokálního vytápění domácností (98,3 %). Dá se tedy říct, že za vysoké koncentrace látky, jejíž koncentrace nejvýrazněji a v největším rozsahu překračují imisní limity benzo[a]pyrenu v ČR, můžou jednotlivé domácnosti, které používají zastaralé kotle, nebo prostě neumí (nechtějí umět) topit.

Co s tím

Při hledání řešení regulace za účelem snížení koncentrací benzo[a]pyrenu narážíme na celou řadu dalších problémů, jako například potenciální narušování osobní svobody (možnost neohlášených domovních prohlídek) apod. Cestou je jistě i aktivní podpora čistějších způsobů vytápění – tady lze zmínit například kotlíkové dotace (samozřejmě však omezeny finančními prostředky státu). Důležitá je jistě také osvěta. Řada občanů se domnívá, že topení dřevem, tedy zcela přirozeným palivem, je zcela čistým způsobem vytápění. Může být a nemusí. Vždy totiž záleží do velké míry na podmínkách, za kterých je dřevo spalováno. Nejlepším řešením pro oblasti, kde není možné využít centrálního vytápění, je topení automatickým kotlem s co nejlepší emisní třídou, či využití tepelného čerpadla.

Zdroj:

Český hydrometeorologický ústav Brno
Wikipedie, otevřená encyklopedie
Nezisková společnost Arnika
Město Mimoň, podklady pro jednání Zastupitelstva 04/2020 (PDF)
Rozptylová studie Libereckého kraje (PDF)