Jak nově nakládat s odpady v Mimoni

19. 7. 2020 vejde v platnost nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Mimoň. Nová obecně závazná vyhláška reaguje zejména na změnu vlastníka sběrného dvora, a nově upravuje limity pro nakládání se stavebním odpadem. V článku naleznete podrobný popis změn, přicházejících s novou obecně závaznou vyhláškou.

 Nejprve, co už víme

Víme, že jednotlivé složky komunálního odpadu pokud to je možné, se mají třídit. Proč vlastně třídit komunální odpad? Protože tím jednak šetříme vlastní kapsu a znovuvyužitím vytříděných složek komunálního odpadu ušetříme životní prostředí. Ale i třídění komunálního odpadu má svá pravidla a možnosti. Následující tabulka ukazuje, jaké složky komunálního odpadu lze třídit, kam je možné je odložit, odvézt.

Systém třídění komunálního odpadu dle novely obecně závazné vyhlášky (OZV 1/2020) města Mimoně
Tříditelné složky komunálního odpadu, pro které jsou kontejnery na určených stanovištích
Papír  

Modrý kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Sklo bílé  

Bílý kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Vhodit sem můžeme pouze čiré, nebarevné sklo.

Do bílého kontejneru nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika.

Sklo barevné  
 

Zelený kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do zeleného kontejneru nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika.

Plasty  

Žlutý kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další podobné výrobky z plastů.

Do žlutého kontejneru nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny (lino apod.) či novodurové trubky.

Jedlé oleje a tuky  

Speciální černá popelnice pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

To těchto speciálních popelnic lze odložit použité jedlé oleje a tuky, např. z fritovacích hrnců, pánví apod. Jedlý olej, či tuk stačí doma po vychladnutí přelít do do PET lahve a tu zde následně odložit.

Motorové, převodové, hydraulické a jiné podobné oleje sem nepatří! 

Textil  

Speciální bílý kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Do tohoto kontejneru patří oblečení, textil, obuv, a doplńky, vše zabalené v pytlích.

Nepatří sem mokré oblečení, koberce a jiný, než textilní odpad. 

Biologický odpad  
 

Speciální velkoobjemový kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Patří sem biologický odpad rostlinného původu: Posekaná tráva, různé odřezky větví, listí apod.

Žádný jiný odpad sem nepatří.

Třídění komunálního odpadu mimo systém určený obecně závaznou vyhláškou (OZV 1/2020)
města Mimoně

Speciální červený kontejner pro třídění neobjemného odpadu. Neobjemný odpad znamená takový odpad, který se do kontejneru vejde.

Do speciálního kontejneru na drobný elektroodpad patří části počítačové periferie (myš, klávesnice), tiskárny bez tonerů a náplní, audio příslušenství (sluchátka, MP3, CD, DVD, kazetové přehrávače apod.), videokamery, elektrické hračky, elektronické hry, elektronické nástroje, kalkulačky, fotoaparáty, telefony, faxy, počítače, rádia, PDA, tablety, gramofony, baterie.

Do tohoto kontejneru nepatří: Autobaterie, vysavače, tonery, chladící zařízení, zářivky, úsporné zářivky, žárovky, monitory, televizory.

Tyto v tabulce uvedené sběrné nádoby jsou umístěny v katastru obce Mimoň na městem určených stanovištích. Tato určená stanoviště, včetně druhů tříděného odpadu, které na nich můžete odložit si můžete zobrazit na mapce. Mapka zobrazuje veškeré dostupné možnosti třídění odpadu, tj. včetně zpětného odběru drobného elektroodpadu pomocí červených kontejnerů ASEKOL, které sice nespadají pod systém města s nakládání s odpady, ale jsou na některých těchto místech umístěné:

Co třeba ještě nevíme

O objemném odpadu jsme si už řekli. Je to odpad, který sice může jít vytřídit, ale který se vzhledem ke svým rozměrům do určeného kontejneru nevejde. Takový odpad je potřeba odvézt do sběrného dvora, tentokrát již městského sběrného dvora.

Městský sběrný dvůr, to je první změna, obsažená v nové systémové vyhlášce o nakládání s odpady. Městský sběrný dvůr proto, že jej už neprovozuje firma Kovošrot Group, ale město Mimoň, které tento sběrný dvůr koupilo.

V městském sběrném dvoře je celoročně zajištěné odkládání nejen již zmíněného objemného komunálního odpadu, ale také kovů, jedlých olejů a tuků, nebezpečného odpadu a papíru. Tyto služby jsou poskytovány zdarma, za výkup už nic nedostanete a potřebujete občanský průkaz a potvrzeni o zaplacení poplatku za komunální odpad (stačí třeba stvrzenka, kterou dostanete při koupi známky na popelnici)

Po vytřídění zbude tzv. směsný komunální odpad, pro který jsou určené popelnice, kontejnery, či pytle označené logem oprávněné osoby. Oprávněná osoba není nikdo jiný, než firma, která provádí pravidelný svoz odpadu. V případě směsného komunálního odpadu (popelnic a odpadkových košů) to v případě města Mimoně je firma Compaq.

Odpadkové koše, umístěné na veřejných prostranstvích jsou určené pouze pro drobný směsný komunální odpad za účelem udržování čistoty veřejného prostranství. V žádném případě nejsou určené pro ukládání jakéhokoliv směsného komunálního odpadu z domácností, nebo od podnikajících fyzických, či právnických osob a uličních smetků.

Stavební odpad a lepenka s omezením

Tady spočívá druhá podstatná změna, týkající se stavebního a demoličního odpadu, tj. směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků a lepenky.

Stavební odpad lze odvézt do městského sběrného dvora, ale jen omezené množství 500 kg/ poplatník / rok. To samé platí pro lepenku, kde je limit 50 kg / poplatník / rok. Pokud je stavební, či demoliční suti více, než povolené roční limity, pak takové množství lze odložit již jen buď do sjednaných velkoobjemových kontejnerů za úplatu u oprávněné osoby (např. objednání kontejneru u Compagu), nebo nadlimitní množství odvézt vlastními prostředky a uložení na řízenou skládku.

Opět zde budete potřebovat občanský průkaz a potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad. Stačí třeba stvrzenka, kterou dostanete při koupi známky na popelnici.

Nedělejte si ostudu

  1. Nepleťte si místo pro tříděný odpad se sběrným dvorem a plné kufry, či naložené vozíky prosím odvážejte rovnou do sběrného dvora. Autem to je minuta navíc a je tam místa dost. Vyvarujeme se tak zbytečně přeplněných sběrných míst, které se pak mnohdy mění na neřízenou skládku.
  2. Neodkládejte odpad mimo kontejnery. Když jsou plné, odvezte odpad do sběrného dvora.
  3. Nenechávejte na sběrných místech pro tříděný odpad věci, které tam nepatří. Opět je lze odvézt do sběrného dvora.

Otevírací doba městského sběrného dvora:

PO - 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00
ÚT - 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00
ST - 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00
ČT - 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00
PÁ - 8:00 - 12:00 | 12:30 - 15:00
SO - 8:00 - 11:00

Obecně závazná vyhláška OZV 1/2020 o systému nakládání s odpady