Kolik zaplatíme za komunální odpad od 1. 1. 2022

Město Mimoň má od října 2021 novou smlouvu o dílo s firmou Compaq na svážení komunálního odpadu. Na následujícím listopadovém jednání zastupitelstva schválilo návrh nové obecně závazné vyhlášky města Mimoň č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se poměrně zásadním způsobem mění výpočet výše poplatku za odkládání směsného (nevytříděného) komunálního odpadu. Zjednodušeně napsáno za popelnici si v příštím roce trochu připlatíme. Ve vyhlášce se odráží nová legislativa a nepochybně i nové ceny za svoz komunálního odpadu. Co všechno bude rozhodující pro výpočet poplatku za popelnici, včetně podrobného popisu postupu výpočtu poplatku a vysvětlení pojmů najdete v článku.

Zatímco původní vyhláška č. 5/2020 řešila výši poplatku prostě, jen na základě předpokládaných oprávněných nákladů města Mimoň na rok 2021, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu, nová vyhláška č. 4/2021 zavádí tzv. Základ poplatku, jehož výše se odvíjí od kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
Přeloženo do češtiny: Výše základu poplatku se odvíjí od toho, kolik popelnic a o jakém objemu připadá na nemovitost a kolik fyzických osob (poplatníků) má v nemovitosti bydliště.

Jak zjistím objem popelnic, který se mi bude počítat do základu poplatku?
Objem popelnic rozhodný pro výpočet objemu, který bude započítán do základu poplatku je jednoduchý:
Objem popelnic, které připadají k nemovitosti X počet svozů za měsíc.

Příklad:
Dům se dvěmi popelnicemi o objemu 120 litrů (to jsou ty klasické nejpoužívanější popelnice) se svozem 1x za 14 dní.
Pak objem popelnic je 2 X 120 litrů = 240 litrů a těch 240 litrů se vyveze 2 X do měsíce, takže celkem za měsíc vyvezou od tohoto domu 2 X 240 litrů = 480 litrů odpadu.

Prostým podílem tohoto objemu popelnic, ku počtu osob dostaneme výši základu poplatku v litrech na osobu a měsíc.

Příklad:
V nemovitosti bydli například 10 osob, takže to je 480 litrů odvezeného odpadu za měsíc děleno počtem osob v nemovitosti bydlících, v tomto případě 10 osob. Takže 480 litrů odvezeného odpadu za měsíc ÷ 10 osobami v nemovitosti bydlícími = 48 litrů na osobu (poplatníka) a měsíc.
Výše základu poplatku je tedy vyjádřena v litrech na osobu a měsíc. Pokud vyjde desetinné číslo, zaokrouhluje se směrem nahoru. A to vždy.
Ale má to háček. Minimální výše základu poplatku nesmí být menší, než 45 litrů na osobu a měsíc. Tato minimální výše základu poplatku je určena městem na základě předpokladu produkce směsného komunálního odpadu.
Co to znamená? Znamená to, že i když při výpočtu vyjde na osobu a měsíc méně, než 45 litrů, tak se základ poplatku do výše 45 litrů na osobu a měsíc dorovnává. S menším množstvím se prostě nepočítá.

Tak a teď se tento základ poplatku vyjádřený v litrech na osobu a měsíc převede na peníze. K tomu slouží přepočtový koeficient, který si na základě propočtů nákladů určilo město. V našem případě, tedy v případě města Mimoň je koeficient určený na 0,6 Kč / litr a tento přepočtový koeficient nová vyhláška města Mimoně zná jako sazbu poplatku.
Tato sazba poplatku tedy říká, že z každého litru, který je vyčleněný a evidovaný u nemovitosti na směsný komunální odpad (počet popelnic na směsný komunální odpad a jejich objem) zaplatí každá fyzická osoba, která v nemovitosti bydlí poplatek 0,6 Kč.

Takže když si opět vezmeme náš příklad, (viz výše), kdy na každou osobu v nemovitosti připadlo 48 litrů, dostaneme opět jednoduchým výpočtem:
48 litrů na osobu a měsíc X sazba poplatku 0,6 Kč / litr =  48 X 0,6 = 28,80 Kč na osobu a měsíc. Krát počet osob v nemovitosti bydlících na konci každého kalendářního měsíce v roce, tj. v našem případě tedy X 10 osob, což je 28,80 Kč na osobu a měsíc X 10 osob = 288,- Kč / na všechny osoby / měsíc.

Tomuto výsledku se říká základ dílčího poplatku. Dílčího proto, že vyjadřuje hodnotu za každý kalendářní měsíc. A abychom se dostali k poplatku za celý rok, je nutné tuto částku nasčítat po jednotlivých měsících, podle toho, kolik osob v dané nemovitosti v jednotlivých kalendářních měsících bydlelo. Takže v úplně nejjednodušším případě, kdy v nemovitosti bydlí po celý rok stejný počet osob, to je X 12. Čili v tomto našem případě:
288,- Kč / na všechny osoby / měsíc X 12 měsíců = 3456,- Kč za rok a za všechny osoby v nemovitosti během roku bydlící.

Splatnost poplatku

Nová obecně závazná vyhláška zavádí i jiné termíny splatnosti poplatku a to takto:

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku
za období od 1. 1. do 30. 6. nejpozději do 15. 4. příslušného kalendářního roku
za období od 1. 7. do 31. 12. nejpozději do 15. 10. příslušného kalendářního roku.

Plátce poplatku, který nabyl postavení plátce poplatku po 15. 4. a po 15. 10. příslušného kalendářního roku, odvede vybraný poplatek nejpozději do 15 dne měsíce, následujícího po měsíci, kdy vznikla poplatková povinnost. Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve stanovených lhůtách poplatník.

A teď si to rozebereme:

Nejprve si řekneme, kdo je správce poplatku, kdo plátce poplatku a kdo poplatník.

 • Správce poplatku je město Mimoň
 • Plátce poplatku
  • je majitel nemovitosti, na kterou se vztahuje tato poplatková povinnost
  • nebo společenství vlastníků jednotek (pokud pro dům vzniklo)
  • všichni spoluvlastníci nemovité věci, na kterou se vztahuje tato poplatková povinnost
 • Poplatník poplatku
  • fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště
   (obyvatel rodinného domu, nájemník v domě, v bytě apod.)
  • vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba
   (např. vlastník prázdného domu)

Tady je ještě potřeba dodat, že plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka poplatku (například majitel nemovitosti od nájemníků apod.) a nemovitost, na kterou se vztahuje tato poplatková povinnost za odkládání směsného komunálního odpadu, je každá jednotlivá nemovitá věc nacházející se na území obce, pokud se jedná o byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

A teď termíny splatnosti:
Z termínů splatnosti jasně vyplývá, že poplatek za směsný komunální odpad se platí ve dvou splátkách, vždy za kalendářní půlrok. První splátka za leden - červen je splatná (musí být odvedena) nejpozději do 15 dubna a druhá splátka za červenec - prosinec je splatná (musí být odvedena) nejpozději do 15 října příslušného kalendářního roku.

Pokud si tedy vezmeme příští rok, musí být první splátka odvedena nejpozději do 15 dubna 2022 a druhá splátka musí být odvedena nejpozději do 15 října 2022.

Pokud se plátce poplatku tímto plátcem stane po 15 dubnu, resp. po 15 říjnu, odvede vybraný poplatek nejpozději do 15 dne měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla poplatková povinnost.

Příklad:
Rodina koupí dům na území obce v květnu, kdy se v obci přihlásí k trvalému pobytu. V květnu jim tedy vznikne poplatková povinnost. Majitel nemovitosti odvede poplatek za odkládání směsného komunálního odpadu za první pololetí nejpozději do 15 června.

Závěrem

Nová vyhláška o nakládání se směsným komunálním odpadem na území města Mimoně pamatuje i na nezaplacené, resp. včas nezaplacené poplatky, kdy se jejich výše může vyšplhat až na trojnásobek a oproti původní vyhlášce vypouští tabulku s přímou nabídkou kombinovaných svozů, které si ovšem lze i nadále sjednat.