Město Mimoň chystá lepší kontrolu nad směsným komunálním odpadem

Skládkování směsného komunálního odpadu se stává čím dál, tím větším „luxusem“, cena za každou tunu odpadu, který skončí na skládce se neustále zvyšuje a do roku 2030 dál poroste. Proto obce přistupují jednak k větší kontrole množství vyprodukovaného komunálního odpadu, a jednak také k lepší kontrole položek, za které platí svozovým firmám, např. za počet výsypů apod. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout je čipování nádob na směsný komunální odpad.

Proč čipování nádob na směsný komunální odpad

Očipování nádob na směsný komunální odpad umožní lepší, resp. přesnější kontroly počtu výsypů jednotlivých nádob a celkové hmotnosti svezeného odpadu.
Mít přehled o tom, jaké množství odpadu obec reálně vyveze je naprosto klíčové. Čím přesnější data o množství vyvezeného odpadu, přesný počet výsypů apod., tím přesnější fakturace. Celý fakturační systém se tím narovnává a vytváří se tak lepší podmínky pro úspory.

Očipování nádob na směsný komunální odpad umožní také přesnou pasportizaci (přesný seznam) a adresné umístění jednotlivých nádob. Obec tak získá jasný a rychle dostupný přehled o počtu a umístění jednotlivých nádob. Každý čip je specifický, pod každým jednotlivým čipem je evidováno číslo nádoby, která je v systému přiřazena konkrétní adrese. Každé svozové vozidlo je vybavené GPS lokátorem, takže pokud dojde k přemístění nádoby na jiné místo (na jinou adresu, nebo do jiné ulice), změna se okamžitě zjistí. Další možností celého systému je akustické či vizuální hlídání posádky, aby neprováděla výsyp cizích či neoznačených popelnic, a data mohou sloužit jak pro výkazy činnosti (reporty), tak i jako podklady pro reklamace občanů, nebo firem.

Očipování nádob na směsný komunální odpad může umožnit i další rozvoj celého systému. Zatím je systém koncipovaný tak, že svozové vozidlo svážející nádoby označené čipy bude vybaveno čtecím zařízením zaznamenávajícím jednotlivé výsypy prostřednictvím čipů umístěných na nádobách a vozidlo bude dále zaznamenávat jen celkovou váhu svezeného odpadu.
Systém by se ovšem dal nastavit i tak, aby se při výsypu vážila každá nádoba, což by umožnilo přesnější sběr dat, se kterými může obec, nebo svozová společnost dále pracovat třeba právě v podkladech pro fakturaci, nebo pro lepší a přesnější evidenci odpadů, do systému se dá zakomponovat i hlášení svozové osádky o závadném obsahu ve sběrné nádobě, např. stavební suť, nebezpečný odpad apod., systém se dá využít i pro optimalizaci svozových tras, a nebo třeba někdy v budoucnu může umožnit přechod na systém PAYT (Pay As You Throw neboli Zaplať, kolik vyhodíš).

Umístění čipů na sběrné nádoby pro směsný komunální odpad by mělo proběhnout během příštího roku 2023. Od 1. 1. 2024 by měl být soupis očipovaných nádob na směsný komunální odpad hotový.

Na jaké nádoby lze čip použít

Nebudu si muset kvůli čipu pořídit jinou popelnici? V 90% případů určitě ne. Pro klasické železné popelnice platí, že očipovat jdou, ale pokud takovou popelnici máte, je lepší její výměna za plastovou EURO nádobu na kolečkách, o objemu buď 80, nebo 120 l, která už má nálitek pro montáž čipu připravený. To samé platí o plastové EURO nádobě na kolečkách, o objemu 240 l, která je také na montáž čipu připravená.
Plastové popelnice bez koleček o objemu 110 l a 80 l by pravděpodobně očipovat šly také, ale zřejmě nebudou s tímto systémem kompatibilní.

Jak čipy fungují?

Ve specifikaci čipů se dočteme, že se jedná o RFID čipy a existují ve více variantách. Nás budou zajímat dva typy, budeme jim říkat typy podle rozsahu načítání:

První typ je určený pro plastové kontejnery, které jsme si popsali v předchozím podkapitole, tj. klasické plastové popelnice na kolečkách 80, 120, 240 l, a druhý typ je určený pro montáž na velké čtyřkolečkové kontejnery. Oba dva typy se liší průměrem a rozsahem načítání. Zatímco čip na klasické plastové popelnice má rozsah načítání cca 20 cm, větší čip určený pro čtyřkolečkové kontejnery má vzhledem k velikosti kontejneru rozsah načítání zhruba něco kolem 40 cm.

Rozsah načítání je termín, který udává, do jaké vzdálenosti je anténa čtecího zařízení umístěná na svozovém vozidle schopna s čipem na popelnici komunikovat, tj. načíst jí.

Jinak se specifikace obou čipů neliší, oba používají k přenosu mezi kontejnerem a svozovým vozem technologii HDX (half-duplex) a modulovanou frekvenci 134,2 kHz. Technologie HDX zajišťuje minimální chybovost při načítání. Výrobce udává 0,02% / rok, což je naprosto zanedbatelné číslo.

Technologie HDX (half-duplex, nebo chcete-li poloviční duplex) je technologie přenosu, kdy jsou přenosy z antény a příjmy dat z čipu časově sladěné (navazují na sebe), modulace přenosu je frekvenční (FM) a lze použít velikostně neomezenou blokovou anténu, kterou lze namontovat paralelně za hřeben vyklápěče na zvolené optimální místo, čímž je zajištěná podstatně větší rozpoznávací oblast než při použití technologie FDX.

Technologie FDX (full-duplex, nebo chcete-li plný duplex) je technologie přenosu, kdy přenosy z antény a příjmy dat z čipu probíhají ve stejném časovém úseku (probíhají současně), modulace přenosu je amplitudová (AM) a tzv. zubová, nebo paralelní anténa se obvykle montuje svisle přímo na hřeben vyklápěče, protože má menší rozpoznávací oblast.

Komplexnější srovnání obou systémů najdete v tomto souboru.

Umístění jednotlivých typů antén (FDX / HDX) na svozovém vozidle

Samotné RFID čipy umístěné na popelnicích se při přiložení nádoby do výsypníku svozového vozidla, pomocí antény (viz obrázek), načtou. Antény umístěné na svozovém vozidle, jsou propojené se čtečkou RFID čipů na svozovém vozidle. Čtečka RFID čipů je dále propojena s GPS modulem svozového vozu a veškerá data (číslo nádoby, evidence výsypu, váha, místo výsypu) jsou odesílána do systému svozové firmy.

Ilustrační video firmy INISOFT, jak celý systém funguje v praxi:

Závěrem

Popsaný systém je zjednodušeně a v kostce ukázkou toho, jak by to mělo fungovat. Během roku 2022, před samotným započetím čipování popelnic se může ještě spousta věcí změnit. Každopádně čipování nádob na směsný komunální odpad a celý systém s tím spojený je prvním a nezbytným krokem pro zavedení chytrého odpadového hospodářství, které může přinést úspory jak městu, tak občanovi.

(- web -)